Skróty klawiszowe:

Informacje dla Kontrahentów

Strona główna » Ochrona danych osobowych » Informacje dla Kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA  W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEGOWIE KATEGORIA OSÓB : KONTRAHENCI

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie)  informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie  (dalej jako: GOPS/Podmiot przetwarzający) z siedzibą ul. Bankowa 21 42-320 Niegowa, tel./fax. 34 317 10 69, e-mail:  gops@niegowa.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: bwrobel.gops@niegowa.pl

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez GOPS w Niegowie zgodnie z przepisami Rozporządzenia tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  b)  jako niezbędny warunek realizacji umowy.  Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań wynikających z podpisanych umów, podjętych działań przed zawarciem umowy, wystawieniem faktury, podatkowych, rachunkowych, windykacją należności  oraz w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) :

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. GOPS w Niegowie przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz okresu archiwizacji dokumentów.

5. Podanie  danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy - podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

6. Zbierane i przetwarzane przez GOPS w Niegowie dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszej klauzuli.

7. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora  danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;

 b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);

 d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO)

 e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO).

10. Zebrane  dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora  do podejmowania  decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy
  • Zasiłek rodzinny z dodatkami
  • Jednorazowa zapomoga narodzin dziecka
  • Zasiłek pielęgnacyjny
  • Świadczenie pielęgnacyjne
  • Świadczenie rodzicielskie
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy
Formularz zapytaniowy

GOPS Niegowa
ul. Bankowa 21, 42-320 Niegowa

tel.: 34 317 10 69
e-mail: gops@niegowa.pl

GOPS Niegowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna