Skróty klawiszowe:

Informacje dla osób ubiegających się o Kartę Dużej Rodziny

Strona główna » Ochrona danych osobowych » Informacje dla osób ubiegających się o Kartę Dużej Rodziny

KLAUZULA INFORMACYJNA  W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEGOWIE 

KATEGORIA OSÓB: OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O   KARTĘ  DUŻEJ RODZINY

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie)  informuje, iż:

 1.  Administratorem danych osobowych jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz minister właściwy do spraw rodziny.

2.  W   sprawach   dotyczących   przetwarzania   danych   osobowych   prosimy   o   kontakt  z inspektorem ochrony danych: iodo@mrpips.gov.pl.

3.  Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy               z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie art. 21 tej ustawy. ((Dz. U. z   2017  r.  poz.  1832,  z  późn.  zm.),

4.  Poprzez   złożenie   wniosku   o   elektroniczną   Kartę   Dużej   Rodziny   Użytkownik   wyraża zgodę   na   przetwarzanie   danych   osobowych   oraz   przekazywanie   przez   ministra właściwego ds.   rodziny   informacji   o   uprawnianiach   przysługujących   rodzinom   wielodzietnym   na podstawie   Karty   Dużej   Rodziny,   w   szczególności   od   podmiotów,   które   przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym.

5. Dane osobowe Użytkownika oraz członków jego rodziny są przetwarzane przez okres  1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Po upływie tego czasu   dane   osobowe  członków   rodziny   wielodzietnej   wraz   z   wnioskiem   o  przyznanie  Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostają usunięte.

6.  Dane   osobowe   są   przekazywane   Polskiej   Wytwórni   Papierów   Wartościowych   S.A. z   siedzibą   w   Warszawie   ul.   Sanguszki   1   na   podstawie   zawartej   z   tą   firmą   przez Ministerstwo   umowy   powierzenia   przetwarzania   danych   osobowych   jako   podmiotowi realizującemu   produkcję   blankietów   kart   tradycyjnych,   personalizację   blankietów   kart tradycyjnych,   dystrybucję   Kart   oraz   zapewniającemu   system   teleinformatyczny umożliwiający   obsługę   funkcjonalności   związanych   z   kartami   elektronicznymi,  w szczególności zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków   rodzin   wielodzietnych   oraz   zapewniający   usługi   ułatwiające   korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora   danych   zadania   w   zakresie   utrzymania   i   rozwoju   systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych. oraz prawo wniesienia skargi   do   organu   nadzorczego,   tj.   Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych.  W   przypadku   stwierdzenia,   że   w   Aplikacji   mKDR   wyświetlają   się   niepoprawne   dane osobowe,   Użytkownik   w   celu   ich   poprawienia   jest   zobowiązany   zgłosić   to wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi  miasta  celem   złożenia   zamówienia  na  nową  Kartę Dużej Rodziny zawierającą prawidłowe dane osobowe.

Informujemy również, że chociaż przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, to dane osobowe członka rodziny wielodzietnej nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania, polegającego – w myśl RODO – na   dowolnym   zautomatyzowanym   przetwarzaniu   danych   osobowych   pozwalającym   ocenić czynniki   osobowe   osoby   fizycznej,   a   w   szczególności   analizować   lub   prognozować   aspekty dotyczące   efektów   pracy,   sytuacji   ekonomicznej,   zdrowia,   osobistych   preferencji   lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą –o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

Zapewniamy
  • Zasiłek rodzinny z dodatkami
  • Jednorazowa zapomoga narodzin dziecka
  • Zasiłek pielęgnacyjny
  • Świadczenie pielęgnacyjne
  • Świadczenie rodzicielskie
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy
Formularz zapytaniowy

GOPS Niegowa
ul. Bankowa 21, 42-320 Niegowa

tel.: 34 317 10 69
e-mail: gops@niegowa.pl

GOPS Niegowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna