Skróty klawiszowe:

Informacje dla osób ubiegających się o stypendia szkolne

Strona główna » Ochrona danych osobowych » Informacje dla osób ubiegających się o stypendia szkolne

KLAUZULA INFORMACYJNA  W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEGOWIE   

KATEGORIA OSÓB: OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O  STYPENDIA SZKOLNE

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie)  informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie (dalej jako: GOPS/Podmiot przetwarzający) z siedzibą ul. Bankowa 21 42-320 Niegowa, tel./fax. 34 317 10 69, e-mail:  gops@niegowa.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: bwrobel.gops@niegowa.pl

3. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane przez GOPS w Niegowie zgodnie z przepisami Rozporządzenia tj. art. 6 ust. 1 lit. c) w celach realizacji zadań GOPS określonych przepisami prawa, a mianowicie w zakresie: realizacji zadań z zakresu oświaty na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia  07 września 1991 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

4. GOPS w Niegowie przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadania określonego w pkt. 3 niniejszej klauzuli, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji.

5. Podawanie przez klientów GOPS w Niegowie danych osobowych jest obowiązkowe, w braku podania danych osobowych realizacja zadania przez Podmiot przetwarzający będzie niemożliwa.

 6. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - (tj. przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) osoba, której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GOPS w Niegowie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez GOPS celu przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.

 7. Zbierane i przetwarzane przez GOPS w Niegowie dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 10 niniejszej klauzuli.

8. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych. 

9. GOPS nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

10. W związku z przetwarzaniem przez GOPS w Niegowie  danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator/Podmiot przetwarzający;

b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);

 d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO);

e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO).

11. Zebrane  dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora  do podejmowania  decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GOPS w Niegowie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy
  • Zasiłek rodzinny z dodatkami
  • Jednorazowa zapomoga narodzin dziecka
  • Zasiłek pielęgnacyjny
  • Świadczenie pielęgnacyjne
  • Świadczenie rodzicielskie
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy
Formularz zapytaniowy

GOPS Niegowa
ul. Bankowa 21, 42-320 Niegowa

tel.: 34 317 10 69
e-mail: gops@niegowa.pl

GOPS Niegowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna