Skróty klawiszowe:

Program 500+

Strona główna » Program 500+

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 195 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2016 r. wprowadza świadczenie wychowawcze, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko od dnia jego urodzenia do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wysokość świadczenia wychowawczego to 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie to przysługuje osobom uprawnionym, tj: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka:

a) na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie bez względu na dochód rodziny

b) w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, kwoty 1200,00 zł, świadczenie wychowawcze przysługuje także na pierwsze dziecko

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać od 01 sierpnia 2017 roku.

Od 1 sierpnia 2017 roku, zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, można składać wnioski o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu "Rodzina 500+" na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 roku

Powyższa ustawa wprowadziła kilka istotnych zmian m.in.

 1. Zmiana okresów przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz wypłacania świadczeń.

W roku 2017 wnioski drogą elektroniczną oraz wnioski standardowe można składać od 1 sierpnia. Od roku 2018 wnioski elektroniczne można będzie składać już od 1 lipca.

Zmianie uległy również okresy rozpatrywania wniosków na okres świadczeniowy 2017/2018:

 • złożone do 31 sierpnia rozpatrywane będą do 31 października

 • złożone od 1 do 30 września rozpatrywane będą do 30 listopada

 • złożone od 1 do 31 października rozpatrywane będą do 31 grudnia

 • złożone od 1 do 30 listopada rozpatrywane będą do 31 stycznia 2018 roku

 • złożone od 1 do 31 grudnia rozpatrywane będą do 28 lutego 2018 roku

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwało osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecko od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Chyba że:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;

 • ojciec dziecka jest nieznany

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. 


 

W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko , której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka wyznacza termin 3 miesięcy na jego dostarczenie

 1. Nowe regulacje dotyczące utraty i uzyskania dochodów

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskana dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Każda utrata dochodu będzie weryfikowana po upływie 3 miesięcy od dnia utarty dochodu.

 1. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Od 1 sierpnia 2017 r. ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

Zgodnie ze zmianami do wniosku należy dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczącego członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające odpowiednio informację o :

 1. formie opłaconego podatku

 2. wysokości przychodu

 3. stawce podatku

 4. wysokości opłaconego podatku

-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

 1. Składane oświadczenie są podpisywane jedynie przez wnioskodawcę

Od 1 sierpnia 2017 roku odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków rodziny, składa osoba (czyli wypełnia i podpisuje)wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.
 

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niegowie jak i na stronie internetowej www.gops.niegowa.pl 

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.


W pliku PDF poniżej podajemy numery telefonów oraz adres e-mail pod którymi można się kontaktować ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

 

Zapewniamy
 • Zasiłek rodzinny z dodatkami
 • Jednorazowa zapomoga narodzin dziecka
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Świadczenie rodzicielskie
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy
Formularz zapytaniowy

GOPS Niegowa
ul. Bankowa 21, 42-320 Niegowa

tel.: 34 317 10 69
e-mail: gops@niegowa.pl

GOPS Niegowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna