Skróty klawiszowe:

Stypendia szkolne / zasiłki szkolne

Strona główna » Katalog świadczeń » Stypendia szkolne / zasiłki szkolne

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 2156, poz. z późn. zm.).

 • Uchwała Nr 77/XI/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niegowa.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dziecoim i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Niegowa.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 października 2015r. nie może być większa niż 514,00 zł/ os. w rodzinie.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 930) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego lub w odniesieniu do słuchaczy do 15 października danego roku szkolnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niegowie .

Stosownie do art. 90 n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego po upływie określonego w ustawie terminu.

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu wrześniu przedstawia wszystkie dochody rodziny za miesiąc sierpień.


 

Dochody, które powinny zostać wykazane przy ubieganiu się o przyznanie stypendium szkolnego:

 1. wynagrodzenie za pracę (netto)

 2. zasiłek rodzinny i dodatki stałe

 3. zasiłek pielęgnacyjny

 4. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy

 5. zasiłki stałe z pomocy społecznej

 6. emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne

 7. alimenty

 8. zasiłek dla bezrobotnych

 9. dodatek mieszkaniowy

 10. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej

 11. dochody z gospodarstwa rolnego ( ha przeliczeniowe x 288 zł )

 12. świadczenie rodzicielskie

 13. Inne dochody

Ponadto do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie innych niż dochodowa przesłanek wskazujących na trudną sytuację materialną ucznia (np. bezrobocie- zaświadczenie  z urzędu pracy lub oświadczenie, niepełnosprawność- stosowne orzeczenie itd.)


Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,

 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Niegowa

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2100,00zł (rocznie),

 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej – art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

 • pełnoletniego ucznia,

 • dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.


Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty).

 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty)

 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


 

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających.


ZASIŁEK SZKOLNY - WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEGOWIE

w terminie DO DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI


Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

 • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

 • zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE wydatków, po ich udokumentowaniu.


Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

 • klęski żywiołowej,

 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),

 • innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Niegowa,

 • w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe

 •  

 • PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 •  

 • Zakup podręczników i materiałów szkolnych – od sierpnia 2016

 • Abonament internetowy od września do czerwca 2017

  Bilety za dojazd do szkoły od września do czerwca 2017

 • Zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, tablic (matematycznych , chemicznych, fizycznych), encyklopedii,

 • Zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, kleje, papier kolorowy, nożyczki, linijka, cyrkiel, kalkulator, tornister, plecak szkolny, itp. )

 • Zakup mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę (wymagane potwierdzenie przez szkołę)

 • Pomoce dydaktyczne tj. komputer, laptop, oprogramowanie, pendrive , programy edukacyjne , części do komputera tj. drukarka, urządzenia wielofunkcyjne, tusz-toner do drukarki , inne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego.

 • Okulary korekcyjne

 • Zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko.

 • Zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego tj.

 • - odzież sportowa

 • dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, skarpety sportowe ,strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie.

 • -Obuwie sportowe

  • 1 para na semestr typu : tenisówki , halówki, trampki lub adidasy , klapki na basen

 • Zajęcia pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym ( sportowe, językowe, informatyczne ) wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć.

 • Zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu ( za wrzesień-czerwiec danego roku szkolnego) – faktura i dowód wpłaty.

 • NIE BĘDĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM

  • Odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, czapki, sandały, bielizna osobista itp.

  • Stroje odświętne np. stroje pierwszokomunijne, na studniówkę.

  • Meble (np. regały na książki, stojaki na płyty , szafy)

  • Kamery internetowe,

  • Obozy i zimowiska rekreacyjne.

 •  

  UWAGA !

  Faktury bądź rachunki uproszczone, muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę.

  W przypadku gdy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wartości świadczenia.

  W sytuacji kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.

  Odbierając fakturę/rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowo wypisane faktury w tym nazwa, adres zamieszkania , datę sprzedaży oraz nazwę zakupionych artykułów – istotne jest by np. obuwie miały adnotację „szkolne” . Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć , opis i czytelny podpis.

   

 • Całkowity lub częściowy zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia ( dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).

 • Wycieczki szkolne i tematyczne (np. teatr, muzeum kino) wymagane pisemne oświadczenie wystawione przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia bądź kopia zbiorczej faktury z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzona przez szkołę.

 • Inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia – uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendium szkolne.

Zapewniamy
 • Zasiłek rodzinny z dodatkami
 • Jednorazowa zapomoga narodzin dziecka
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Świadczenie rodzicielskie
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy
Formularz zapytaniowy

GOPS Niegowa
ul. Bankowa 21, 42-320 Niegowa

tel.: 34 317 10 69
e-mail: gops@niegowa.pl

GOPS Niegowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna