Skróty klawiszowe:

Nabór kandydatów na stanowisko OPIEKUN W DZIENNYM DOMU SENIOR+

Strona główna » Aktualności » Nabór kandydatów na stanowisko OPIEKUN W DZIENNYM DOMU SENIOR+

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                         Niegowa, dnia 05.02.2024 r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

OPIEKUN W DZIENNYM DOMU SENIOR +

 

Opiekun DDS+ bezpośrednio podlegać będzie kierownikowi GOPS Niegowa

 1. Przedmiot naboru :
 1. Opiekun w Dziennym Domu „SENIOR +” w Moczydle.
 2. Liczba stanowisk: 1.
 3. Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom „SENIOR +” w Moczydle.
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
 5. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 1. Wymagania w stosunku do kandydata:

wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1.  Wykształcenie wyższe.
 2. Umiejętność kierowania zespołem ludzi.
 3. Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, zdolności organizacyjne, samodzielność.
 4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 5. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym bezpośrednio z pracą z osobami starszymi, niepełnosprawnymi potwierdzone dokumentami.
 6. Kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 7. Znajomość zagadnień merytorycznych związanych z terapią zajęciową, usługami opiekuńczymi, działalnością rekreacyjną i kulturalno-oświatową dla osób starszych.
 8. Znajomość procedur i umiejętność pisania wniosków i pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych.
 9. Dyspozycyjność.
 10. Umiejętności muzyczne, plastyczne, manualne, komputerowe lub inne, które mogą być przydatne w pracy z uczestnikami Dziennego Domu „SENIOR+”.
 11. Znajomość następujących aktów prawnych oraz ich przepisów wykonawczych : ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Wykonywanie pracy opiekuna osób starszych – pensjonariuszy DDS+.
 2. Uzgadnianie z kierownikiem OPS podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania i działalności DDS+.
 3. Prowadzenie dokumentacji DDS+.
 4. Organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności DDS+.
 5. Uczestnictwo w procesie rekrutacji.
 6. Stały monitoring jakości usług świadczonych przez DDS+.
 7. Współpraca z wykonawcami określonych form wsparcia.
 8. Opracowywanie specyfikacji dotyczącej zamówień związanych z funkcjonowaniem DDS+.
 9. Promowanie działalności DDS+.
 10. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi z obszaru pomocy i integracji społecznej.
 11. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy z kierownikiem i głównym księgowym OPS.
 12. Przygotowywanie projektu budżetu przy współpracy z kierownikiem i głównym księgowym OPS.
 13. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i prowadzenie dokumentacji.
 14. Określenie zakresu obowiązków dla podległych pracowników i wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy.
 15. Przygotowywanie i składanie kierownikowi OPS wszystkich wymaganych informacji i  sprawozdań dotyczących funkcjonowania DDS+.
 16. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych, pisanie wniosków o dotacje.
 17. Racjonalne gospodarowanie  funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji DDS+ oraz odpowiedzialność za majątek DDS+.
 18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika OPS.
 19. Przestrzeganie przepisów  prawa.
 20. Tworzenie warunków  sprzyjających samorealizacji oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności osób starszych – pensjonariuszy DDS+.
 21. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pensjonariuszy DDS+.
 22. Utrzymywanie kontaktów z rodzinami pensjonariuszy DDS+.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. List motywacyjny.
 3. Życiorys – Curriculum Vitae powinien zawierać oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit A RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE.L. 2016, poz. 119.1)”.
 4. Kserokopia świadectwa pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 7. Oświadczenie kandydata o  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publiczny.           Oryginały dokumentów o których mowa w pkt 4-6 należy przedłożyć do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydata.
 9. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niegowie lub pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie, ul. Bankowa 21, 42-320 Niegowa -w terminie do dnia 12.02.2024 r., do godz. 9:00 / decyduje data wpływu do OPS. Oferta powinna być złożonaw zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Konkurs na stanowisko opiekuna w Dziennym Domu SENIOR +”. Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.

 1. Dodatkowe informacje:
 1. Oferty, które wpłyną po upływie ustalonego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Przesłane dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 4. Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie oraz na tablicy informacyjnej OPS Niegowa.
 5. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 317 10 69.

                                  Kierownik

                                                                                                                              Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                              w Niegowie

                                                                                                             

czytano: 234 razy

autor: gopsniegowa.pl

data dodania: 2024-02-05 12:11:19

Zapewniamy
 • Zasiłek rodzinny z dodatkami
 • Jednorazowa zapomoga narodzin dziecka
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Świadczenie rodzicielskie
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy
Formularz zapytaniowy

GOPS Niegowa
ul. Bankowa 21, 42-320 Niegowa

tel.: 34 317 10 69
e-mail: gops@niegowa.pl

GOPS Niegowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna