Skróty klawiszowe:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH

Strona główna » Aktualności » ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie

ul. Bankowa 21

42-320 Niegowa

                                                                        e-mail: gops@niegowa.pl

                                                                        tel. 34  315 10 69

                                                                                                                      Niegowa, dnia 20.02.2024r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie

                         ul. Bankowa 21, 42-320 Niegowa

 1. Przedmiot zamówienia: Przygotowanie oraz dostawa gorących posiłków dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” z siedzibą 42-320 Niegowa, Moczydło 12
 2. Termin realizacji zamówienia: od 18 marca 2024r.( termin realizacj może ulec zmianie tj. około 5 dni wstecz) do 31 grudnia 2024r.
 3. Kryteria oceny ofert: cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cenę oferty należy podać w złotych polskich – cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. Podana cena jest ceną ostateczną zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi.
 4. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz dostawa posiłków dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Moczydło 12 (zwanego dalej Odbiorcą) poprzez przygotowanie i dostawę gorących posiłków pięć razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w okresie od 18 marca 2024r. do 31 grudnia 2024r. (zmiana otwarcia DDS+ może ulec zmianie około - do 5 dni wstecz). Potrawa powinna być dostarczona na godzinę 12.30 do Moczydło 12 w ilości wskazanej przez Odbiorcę telefonicznie do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dostawę posiłków na dzień następny.

W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą i/lub na wniosek Odbiorcy dostawa posiłków może odbywać się w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. Maksymalna ilość przygotowanych posiłków w okresie trwania umowy: około 3 120.

 1. Posiłki, o których mowa w pkt 1, winny być skomponowane w następujących proporcjach:

- 2 x w tygodniu – danie mięsne,

- 1 x w tygodniu – danie rybne,

- 2 x w tygodniu – danie bezmięsne.

3)  Obiad powinien być przygotowany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, ze

                 szczególnym uwzględnieniem zasad dobrej praktyki higienicznej, przestrzegania

                 norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone prze Narodowy

                 Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB oraz składać się każdorazowo z:

                - zupy z wkładką mięsną lub

                - drugiego dania – wieloskładnikowego,

                - kompotu

4) Wykonawca winien komponować jadłospisy, w sposób zapewniający zachowanie

     kaloryczności obiadów z zastrzeżeniem, że wartość kaloryczna obiadu powinna

     być zgodna z normami obiadowymi oraz powinna uwzględniać rację pokarmową

     dla osób powyżej 60 roku życia, przy zachowaniu następującej gramatury zestawu

     obiadowego:

 1. danie mięsne:

- zupa + wkładka mięsna na osobę + świeże pieczywo (min. 2 kromki naosobę) lub

- mięso,

- ziemniaki, kasza, ryż, makaron,

- surówka lub gotowane jarzyny,

- kompot,

                   b)  danie rybne:

- ryba (filet),

                      - ziemniaki, ryż

- surówka lub gotowane jarzyny,

- kompot,

                 c)   danie bezmięsne:

                      - danie bezmięsne np.: pierogi z nadzieniem, naleśniki, krokiety, kluski, placki

                        ziemniaczane,

                      - kompot.

     5) Dostarczane obiady muszą posiadać odpowiednią temperaturę tj.

          - zupa – co najmniej 75°C,

          - drugie danie – co najmniej 65°C,

          - zimne napoje (kompot) od 0 do 4 °C.

    6)  Wykonawca zobowiązany jest z tygodniowym wyprzedzeniem przedłożyć

         pracownikowi Dziennego Domu „Senior+” w Moczydło 12 do uzgodnienia miesięczny

         jadłospis, który będzie zawierał informacje o składzie potraw z wyszczególnieniem

        alergenów. Zmiana miesięcznego jadłospisu jest możliwa wyłącznie za zgodą

        pracownika Dziennego Domu „Senior+” w Moczydło.

   7)  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania obiadów przygotowywanych

        ze świeżych produktów, z wykorzystaniem warzyw i owoców sezonowych. Zakazane

        jest wykorzystywanie do przygotowywania obiadów, obiadów lub elementów obiadów

        z dnia poprzedniego.

8)   Jadłospis powinien być urozmaicony, taki sam rodzaj potrawy nie może powtarzać się

      w tym samym tygodniu.

9)  W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, Wykonawca zobowiązany

       jest zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój własny koszt z innych źródeł.

10)  Obiady nie mogą być wykonane z produktów typu instant (np. zupy w proszku, sosy,

        itp.) oraz produktów gotowych (np. mrożone pierogi, itp.). Nie dopuszcza się podawania

       dań barowych typu parówki, hamburgery, zapiekanki, frytki, itp.

11)  Dzienny Dom „Senior+” w Moczydło 12, do którego dostarczane będą obiady posiada

       własną zastawę stołową.

12) Wymagana jest kalkulacja jednego posiłku brutto – wraz z transportem.

13) Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

14) Wspólny Słownik Zamówień:

       Kod CPV: 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków

                        55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

15) Data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia – ostatni dzień miesiąca,

      w którym realizowane jest zamówienie.

16) Zapłata za świadczone usługi następować będzie przelewem bankowym w cyklach

      miesięcznych, po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury przez Wykonawcę

      i dostarczeniu jej do Odbiorcy do 5 dnia następnego miesiąca. Termin płatności w ciągu

 1. dni od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury do siedziby Odbiorcy, na rachunek

     bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo na fakturze.

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku :Formularz ofertowy” (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
 2. Zapoznać się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
 3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim.
 4. Oferta winna zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).
 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy, wymienioną w aktualnym dokumencie rejestracji firmy lub innym dokumencie, z którego uprawnienie to wynika i złożona w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie.
 6. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na Przygotowanie oraz dostawę gorących posiłków dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Moczydło 12”.
 1. Miejsce złożenia oferty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie, ul. Bankowa 21,42-320 Niegowa.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą.

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do 05.03.2024r. do godziny 9.00.

 

Zamawiający zastrzega odstąpienie od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Zapytanie ofertowe w sprawie : Przygotowanie oraz dostawa gorących posiłków dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”  z siedzibą Moczydło 12,   42-320 Niegowa nie wymaga obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 (tekst jednolity Dz. U.  2023.1605.).

 

Załączniki:

 

Zał. nr 1 Formularz ofertowy.

Zał. nr 2 Klauzula informacyjna.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie

Renata Mędrek - Ociepka

       

 

 

 

czytano: 131 razy

autor: gopsniegowa.pl

data dodania: 2024-02-20 10:46:38

Zapewniamy
 • Zasiłek rodzinny z dodatkami
 • Jednorazowa zapomoga narodzin dziecka
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Świadczenie rodzicielskie
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy
Formularz zapytaniowy

GOPS Niegowa
ul. Bankowa 21, 42-320 Niegowa

tel.: 34 317 10 69
e-mail: gops@niegowa.pl

GOPS Niegowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna